Sunday, January 24, 2016

Hebrew Prophets

Many of the Prophets Had God's Holy name in their name!  YAHveh!

Nehemiah                 NehemYAH.                 YAHveh has comforted

Isaiah.                       YeshaYAHu.                  Salvation is of YAHveh

Jeremiah.                  YirmeYAHu.                  YAHveh establishes

Ezekiel.                     YAHezkel                      YAHveh God strengthens

Daniel.                       DaniYAHel.                    YAHveh God judges

Joel.                           YAHel.                             YAHveh is God

Obadiah.                     ObadYAH.                     Worshiper or servant of YAHveh

Micah.                        MichaYAHu                    Who is like YAHveh

Zephaniah.                 TsephanYAH.                   YAHveh has hidden

Zechariah.                   ZekarYAH.                       YAHveh remembers

Malachi.                     MalakYAH.                       Messenger of YAHveh

No comments:

Post a Comment